loading

História školy

História našej školy

Súkromná základná umelecká škola Nobela je škola s právnou subjektivitou od 01.09.2015 v právnych vzťahoch vystupuje škola vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Škola poskytuje umelecké vzdelanie na základnom stupni vzdelávania pre žiakov so zvýšeným záujmom predpokladmi o umeleckú tvorbu. Vzdelanie sa realizuje od 01.09.2016 v troch umeleckých odboroch: tanečnom, výtvarnom a hudobnom odbore v oddeleniach klavír, husle, gitara a spev.

Sme tou najlepšou voľbou pre vaše dieťa

Na škole prebieha vyučovací proces na základe učebných plánov č.110215/2006 s platnosťou od 1.9.2004 učebných osnov pre hudobný, výtvarný a tanečný odbor. Podľa učebných plánov CD- 2009- 27474/21375-1 : 911 od 1. septembra 2009.

Výučba v týchto odboroch sa realizuje v skupinovej a individuálnej forme, pričom pre každý stupeň je učebnými plánmi záväzne definovaný minimálny a maximálny počet žiakov v jednej skupine, ako aj počet hodinovej dotácie v rámci týždňa.

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.