loading

Oznam o začatí vyučovania od 08. februára 2021

Oznam o začatí vyučovania od 08. februára 2021

Oznam o začatí vyučovania od 08. februára 2021

Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Nobela so sídlom v Hrabušiciach týmto oznamuje, že školské vyučovanie v individuálnej forme vzdelávania v SZUŠ Nobela v jej sídle a vo všetkých elokovaných pracoviskách ostáva dištančnou formou a žiaci budú dostávať naďalej zadania elektronickou formou, alebo osobným doručením.
Toto rozhodnutie robíme po konzultácii so zákonnými zástupcami žiakov a vedením škôl, v ktorých máme elokované pracoviská z dôvodu bezpečnostných opatrení v týchto pracoviskách.
Zdôvodnenie: Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR manuálu ,,Návrat do škôl“ s účinnosťou od 08. februára 2021 obnovuje školské vyučovanie v ZUŠ len v individuálnej forme vzdelávania (okrem spevu a vyučovania dychových nástrojov).
Z uvedeného vyplýva, že pre skupinové vyučovanie ZUŠ (výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor) naďalej ostáva v platnosti rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 z 05. februára 2021.

Mgr. Melánia Sopková

Riaditeľka školy

 

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.